вторник, 14 февруари 2017 г.

ПОКАНА ЗА ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ
       
НАСТОЯТЕЛСТВОТО НА ЧИТАЛИЩЕ „УМЕНИЕ-2003“ – гр. Ямбол

на основание чл. 15 от ЗНЧ, чл.26 ЗЮЛНЦ , чл.17 от Устава на Сдружението и Протокол№1на Читалищното настоятелство  свиква РЕДОВНО ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ на 28.02.2017 г. в  залата на ул. „Търговска” № 2 гр. Ямбол от 16.00 ч.  при следния

Д Н Е В Е Н   РЕД:
1. Отчет за дейността на читалището за периода януари –декември 2016 г.
2. Отчетен доклад на проверителната комисия за изразходените бюджетни средства по параграфи  за същия период.
3. Приемане на бюджета на читалището за 2017 г.
            4. Разни
Настоящата покана се връчва на членовете на Читалище „Умение-2003“ срещу подпис и се залепя на вратата на читалището и други общодостъпни места в община Ямбол в срок до 12.02.2017 г.


При липса на кворум, на основание чл.15 ал.3 изр.2 от Закона за народните читалища и чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе един час по късно на същата дата и място при същия дневен ред.

Няма коментари:

Публикуване на коментар