вторник, 28 февруари 2017 г.

Ковачницата за младежка активност става постоянна форма към Читалище „Умение-2003“

 Доброволчеството не само създава удовлетворение, че помагаш, но те и учи, че не трябва да се оплакваш от дребните житейски проблеми. Това беше изводът на новопривлечените по проект „Ковачница за младежка активност“ доброволци към Читалище „Умение-2003“ след посещението им в Защитеното жилище в Дома за възпитание на умствено изостанали жени в село Малко Шарково преди Сирни Заговезни. Идеята да доставят малко радост на болните жени за Баба Марта се роди от самите млади хора по време на обучението им в Националния учебен център на БЧК, без дори да подозират какви майсторки са обитателките на Защитеното жилище. Заедно с младежите те изработиха кукли Баба Марта и около 200 мартеници, които ще подарят за Първомартенския празник на всички жени в Дома, в това число и на персонала и гостите.

вторник, 14 февруари 2017 г.

ПОКАНА ЗА ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ
       
НАСТОЯТЕЛСТВОТО НА ЧИТАЛИЩЕ „УМЕНИЕ-2003“ – гр. Ямбол

на основание чл. 15 от ЗНЧ, чл.26 ЗЮЛНЦ , чл.17 от Устава на Сдружението и Протокол№1на Читалищното настоятелство  свиква РЕДОВНО ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ на 28.02.2017 г. в  залата на ул. „Търговска” № 2 гр. Ямбол от 16.00 ч.  при следния

Д Н Е В Е Н   РЕД:
1. Отчет за дейността на читалището за периода януари –декември 2016 г.
2. Отчетен доклад на проверителната комисия за изразходените бюджетни средства по параграфи  за същия период.
3. Приемане на бюджета на читалището за 2017 г.
            4. Разни
Настоящата покана се връчва на членовете на Читалище „Умение-2003“ срещу подпис и се залепя на вратата на читалището и други общодостъпни места в община Ямбол в срок до 12.02.2017 г.


При липса на кворум, на основание чл.15 ал.3 изр.2 от Закона за народните читалища и чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе един час по късно на същата дата и място при същия дневен ред.

понеделник, 13 февруари 2017 г.

Младежи усвояват професия „доброволец“

Предимствата на доброволчеството, правата и отговорностите на хората, които го практикуват, както и рисковете, на които те се излагат, бяха в основата на дискусиите по време на двудневното обучение за млади доброволци, което проведе Читалище „Умение-2003“ в базата на Националния учебен център на БЧК в с. Лозен. Инициативата стана възможна благодарение на проекта „Ковачница за младежка активност“, който се изпълнява от читалището се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2016-2020), Министерство на младежта и спорта.
17 младежи от област Ямбол, подбрани след проведени информационни срещи в региона, бяха обучени от представители на БМЧК-София и от заместник-директора на учебния център Огнян Иванов в оказване на първа долекарска помощ на работното място и в кризисни ситуации, а чрез симулатора за земетресения имаха възможност да си направят самооценка на уменията за управление на стреса. Придобитите способности са документирани със Сертификати по първа помощ на НУЦ на БЧК и с Доброволчески книжки, издадени от Читалище „Умение-2003“. Младежите получиха и мини-аптечки, които ще използват в следващи инициативи на читалището.    
Планирането, подготовката и реализацията на доброволческа инициатива и на онлайн-кампания бяха темите на екипната работа между участниците в обучението. Първите доброволчески инициативи, които те ще реализират до края на февруари, са насочени към хората с увреждания и самотните стари хора. Но преди това младите доброволци ще се представят като екип на 22 февруари по време на карнавалното шествие на кукери и маскирани, което предхожда фестивала „Кукерландия“ в Ямбол.       
Пълният албум от обучението в страницата на проект "Ковачница за младежка активност" във Фейсбук.