петък, 15 май 2015 г.

Представители на НЧ "Умение-2003" взеха участие в конференцията "Демокрация и гражданско участие. Ролята на неправителствените организации"

„Ако имаме дефицити в политическото представителство, трябва да потърсим причината за това в обществото, защото гражданите са тези, които се произнасят. Колкото по-силен е гласът на гражданите, толкова по-честно и отговорно ще бъде политическото представителство“. Това заяви вицепремиерът Томислав Дончев при откриването на конференцията „Демокрация и гражданско участие. Ролята на неправителствените организации“, която се организира в рамките на Третата годишна среща за насърчаване на сътрудничеството и обмен на добри практики на Програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП

По време на конференцията бяха представени данни от национално представително проучване на Институт „Отворено общество“ – София, посветено на състоянието на демокрацията и гражданското участие в България. „Липсата на смислена реформа в областта на върховенството на правото поражда сериозен риск пред качеството на демокрацията у нас“, каза директорът на Правна програма в „Отворено общество“ Иванка Иванова, която представи проучването. Според нея основното предизвикателство пред българската демокрация е не толкова в насърчаването на гражданското участие, колкото пред изграждането на механизми, които да гарантират отговорно управление. (Акценти от презентацията на Иванка Иванова може да намерите тук).

Георги Стойчев, изпълнителен директор на Институт „Отворено общество“ – София, очерта два съществени дефицита пред българската демокрация: качеството на законодателството и пасивното гражданство. Около 80% от българските граждани не участват в никаква форма на обществения живот – не членуват в партии или сдружения, а две трети от гражданите смятат, че гласът им няма никакво значение и че от него не зависи нищо, подчерта Стойчев, позовавайки се на данни от изследването.

В центъра на дискусията на конференцията бяха формите и процедурите на гражданското участие в процеса на вземане на решения. Своят опит споделиха Капка Панайотова (Център за независим живот),Васил Гарнизов (Център за социални практики), Светла Костадинова (Институт за пазарна икономика). Стояна Георгиева (Фондация Инфоспейс) припомни как се е изкривила практиката на обществените съвети, а Теодора Гандова (НПО Линкс) говори за отворените данни като съвременен инструмент за гражданско участие.

„Информацията е кислородът на демокрацията. Без информация не можем да оказваме контрол върху качеството на демократичния процес“, заяви Диана Банчева от Програма достъп до информация. Тя каза, че по данни от 2010 г. около 45 % от българските граждани познават Закона за достъп до обществена информация. Диана Банчева, заедно с колегата си Стефан Ангелов, представиха новата Концепция за изменение на законодателството за достъп до обществена информация, върху която тяхната организация работи. Акцентът в следобедната сесия на конференцията беше гражданският мониторинг на публичните политики. Особен интерес предизвика презентацията на Антоанета Цонева от Института за развитие на публичната среда, която говори за практиката на организацията й в наблюдението на изборния процес. Не по-малък интерес събра и един друг продукт – на Българския институт за правни инициативи, изготвен по проект в рамките на Програмата за подкрепа на НПО. Става дума за Платформата за гражданско наблюдение на парламентарните назначения, която беше представена от Теодор Славев (БИПИ).

Участие в конференцията взеха и представители на НПО от Централна и Източна Европа. Андрис Гобинс и Илже Думина от Латвия представиха Пътната карта за гражданско участие на европейско ниво (във връзка с прилагане на чл.11 (1) и 11 (2) на Договора за Европейски съюз). Сравнителен преглед на законодателната рамка за гражданско участие в процеса на вземане на решения в страни от ЕС направи Тина Дивяк (Center for Information Service, Cooperation and Development of NGOs , Словения).Презентацията на Сорин Ионита (Expert Forum, Румъния) беше посветена на гражданския мониторинг върху съдебната реформа, а Кристоф Рител от Sustainable Transportation Center, Полша, говори за гражданското участие при разширяването на фондовете за влаков транспорт в Регионалните Оперативни Програми 2014 – 2020 на ЕС.

         

* Текстът е на Програма за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП

сряда, 13 май 2015 г.

Обществените нагласи към демокрация и гражданско участие

Мнозинството български граждани са убедени, че демокрацията е най-добрата форма на държавно управление за България, но са неудовлетворени от начина, по който функционират демократичните институции и по който се пишат и прилагат законите в страната. Огромни групи от населението остават изолирани от обществения живот, не участват в процесите за взимане на решения и не се чувстват представени в органите на местната и централната власт. Това показват данните от ново национално-представително изследване на общественото мнение, проведено от Институт „Отворено общество“ - София в периода март-април 2015 година. Изследването цели да установи какви са обществените нагласи в България спрямо основните ценности на Европейския съюз като демокрация, върховенство на правото и основни права на гражданите и кои са предизвикателствата пред тяхното практическо приложение. Изследването е представено на конференцията „Демокрация и гражданско участие. Ролята на неправителствените организации“, организирана в рамките на Третата годишна среща за насърчаване на сътрудничеството и обмен на добри практики на Програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП.

В рамките на проучването 52% от пълнолетните граждани изразяват мнение, че демокрацията е най-добрата форма на държавно управление за България. Анкетираните, споделящи това мнение, са мнозинство сред привържениците на всички основни политически партии с изключение на БСП. В страната няма почти никаква обществена подкрепа за възпроизвеждане на чужди модели на управление, които не са съвместими с ценностите на либералната демокрация. Според мнозинството български граждани държавите, които се управляват най-добре и от които България трябва да вземе пример, са Германия (посочена от 40% от анкетираните), Швейцария (14%) и Великобритания (14%). Едва 6% от анкетираните посочват Русия като пример за подражание, а 2% посочват Китай.

Едно от достиженията на демократичното управление на България към момента е увереността на преобладаващото мнозинство от гражданите, че могат свободно да се ползват с основните си граждански права. Близо 2/3 от респондентите смятат, че няма риск да загубят работата си или да станат жертва на произволно насилие, ако критикуват публично решенията на правителството или ако участват в протести срещу властта. Почти 80% от респондентите смятат, че няма риск да загубят работата си или да станат жертва на произволно насилие, ако открито и публично изразяват своите религиозни предпочитания или ако говорят публично на език, различен от българския. Над 70% от респондентите смятат, че за тях няма да има негативни последици, ако се запишат в синдикат на работното си място. Тези данни показват, че правото на свободно изразяване и сдружаване е припознато от мнозинството граждани като действително гарантирано.

Има обаче и не малки групи граждани, които смятат, че могат да станат жертва на произволни действия от страна на правоохранителните органи или да претърпят вредни последици от участието си в публичния живот и може да се предположи, че тези опасения влияят на начина, по който те упражняват гражданските си права. Всеки четвърти от респондентите смята, че има вероятност през следващата година телефонът му да бъде подслушван от полицията, всеки пети смята, че е вероятно в дома му да нахлуе полиция без съдебна заповед или да стане жертва на полицейско насилие, а всеки десети – че може да бъде хвърлен в затвора без съд и присъда.

Забелязва се концентрация на подобни опасения сред определени групи граждани. Страхът от подслушване е най-силно изразен в София, където 42% от анкетираните смятат, че телефонът им може да бъде подслушван от полицията, сравнено с 28% средно за страната. Страхът от уволнение заради публично изразяване на критично отношение към правителството е по-силно изразен сред заетите на държавна работа и тези, които са самоопределят като роми. 35% от заетите на държавна работа изразяват подобно опасение в сравнение с 22% средно за страната и 18% сред заетите в частния сектор.

Широко разпространените дискриминационни нагласи са допълнителен фактор за изключването на широки обществени групи от политическия живот. При равни други условия 70% от респондентите не биха гласували за кандидат за кмет от ромски произход, 66% не биха гласували за кандидат за кмет, който е мъж-гей или жена-лесбийка, 62% не биха гласували за кандидат за кмет, който е български гражданин от турски произход. Повече от половината от респондентите не биха гласували и за твърде млад или твърде възрастен човек, а 1/3 не биха гласували за човек с увреждане. Жените на пръв поглед не са обект на дискриминация – средно за страната 80% от респондентите казват, че при равни други условия биха гласували за жена – кандидат за кмет, но тази подкрепа е 12% по-ниска сред респондентите, които се самоопределят като турци и с 30% по-ниска сред респондентите, които се самоопределят като роми.

Съществуващите дискриминационни нагласи, пречките пред участието на големи групи граждани в публичния живот и все още липсващите достатъчно гаранции за върховенство на правото се очертават като основните предизвикателства пред функционирането на демокрацията в страната.

Огромното мнозинство от хората (80%) не участват в никаква организирана форма на обществен живот. В политически партии членуват под 8% от анкетираните, в профсъюз заявяват, че членуват 7%, а в НПО, читалище или спортно дружество – съответно под 5%. Всеки трети заявява, че не би направил нищо, ако е недоволен от управлението на страната. Проблемът с не-участието е особено остър сред живеещите в селата, сред възрастните хора, сред нискообразованите и безработните.

Мнозинството граждани не се чувстват представени в органите на централната и местна власт. 54% от анкетираните заявяват, че не могат да посочат нито един депутат в Народното събрание, на който имат доверие или който защитава техните интереси. Едва 24% от анкетираните, заявяват, че могат да посочат такъв депутат, а 22% не могат да преценят. Сходна е ситуацията и с местните органи на власт. 46% от анкетираните не могат да посочат нито един общински съветник, на който имат доверие или за който смятат, че защитава техните интереси. Само 32% от гражданите могат да посочат поне един съветник, на който имат доверие, а 22% не могат да преценят.

Сред гласуващите доминира разбирането, че мнението на членовете на политическите партии далеч не е основния фактор, който определя политиката на партиите. Според мнозинството от респондентите (52%) лидерите на партиите еднолично имат най-голяма влияние при определяне на тяхната политики, докато едва 23% смятат, че редовите членове на партиите имат подобно влияние. 38% смятат, че представителите на бизнеса имат голямо или много голямо влияние върху управлението на партиите. Притеснително е, че 67% от анкетираните са убедени, че организираната престъпност има голямо или много голямо влияние върху някои от основните партии в страната. 

Върховенството на правото и качеството на законите остават основен неразрешен проблем на българската демокрация. 77% от респондентите не са съгласни с твърдението, че законите в България се прилагат еднакво за всички, 69% не са съгласни с твърдението, че законите са ясни и разбираеми, а 58% не са съгласни с твърдението, че законите са справедливи. Повече от една трета от хората не са съгласни с твърдението, че съдилищата могат да попречат на правителството да нарушава закона, а 42% смятат, че ако им се наложи да стигнат до съд, по-скоро няма или категорично няма да получат справедлив процес.

Резултатите от проучването на общественото мнение налагат необходимостта от извеждането в приоритет на такъв вид публични политики, които могат да решат едновременно проблема с гражданското (не) участие и да съдействат за установяване на върховенство на правото и подобряване на качеството на законодателството.

Такива политики могат да бъдат насочени към: 
  1. Създаване на безплатна и общодостъпна база данни с пълните текстове на действащото законодателство; 
  2. Подобряване на отчетността на органите на централна и местна власт – има значителна обществена подкрепа за това отделните министерства да изготвят и внасят годишни отчети в Народното събрание, които да са не просто за изпълнение на бюджета, а за резултатите от работата им по отделни обществени политики; 
  3. Установяване на механизми за включване на гражданите в процеса на вземане на решения на централно и местно ниво – публикуване и обществени обсъждания на отчетите на органите на централна и местна власт и на проектите за нормативни актове. В момента значителна част от законодателната дейност на Народното събрание се основава на законопроекти, внесени от отделни народни представители, а по тях като правило не се организират обществени обсъждания, нито предварителни експертни оценки на законодателството; освен това въпреки, че в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание има предвидени механизми за гражданско участие в законодателния процес, те на практика се обезсмислят от възможността водещите комисии да одобряват законопроекти 24 часа след тяхното постъпване и промени в законите да бъдат гласувани само 2 дни след внасянето им; 
  4. Увеличаване на мястото на програми за гражданско образование в училищата.
Още акценти от изследването можете да намерите тук

Данните са от национално представително изследване на общественото мнение, проведено сред населението на възраст над 18 г. между 21 март и 9 април 2015 г. по метода на интервю лице в лице по стандартизирана анкетна карта. Респондентите са подбрани чрез двустепенна гнездова извадка. При планирани 1200 интервюта са осъществени 1178. Максималната стохастична грешка е ±2,9%. Изследването е финансирано по проект „Състояние на демокрацията“ на Правна програма на Институт „Отворено общество“ – София. 

* Текстът е на Програма за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП 

събота, 9 май 2015 г.

Благотворна готварница на открито в Ямбол


Благотворна готварница на открито за гражданите на Ямбол организира на 9 май 2015 г. НЧ "Умение-2003" по повод Деня на Европа и Европейската седмица на младежта. Проявата е част от дейностите по проект "Благотворна готварница", който се реализира от "Умение-2003" в партньорство с Регионална здравна инспекция-Ямбол и с финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта по Националната програма за младежта, подпрограма "Младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативи". Целта на инициативата е да се засили общественото внимание към проблемите със затлъстяването, булимията и анорексията сред младите хора. Пред свои връстници, млади родители и възрастни хора участниците в проекта демонстрираха нагледно как се приготвят евтини, но питателни бързи ястия - печени картофи със сирене на грил, закрити пици на сач, гюзлемички от готови кори на сач, зеленчукови шишчета, месни рулца на грил с гъби, тиквички на сач с чеснов сос, студена доматена супа със зеленчуци на грил, дебърцини в тесто на грил. Рецептите ще намерите тук. А галерия със снимки от "готварницата" - тук  
Следващите седмици подобни инициативи ще се проведат и в община Тунджа и община Болярово.    


Ревю на манекени, спортни танци и „Бяла роза” на Фестивала за руска популярна песен и танц

С общо хоро на известната в цяла България „Бяла роза” на Славка Калчева завърши Фестивалът за руска популярна песен и танц на 9 май. Проявата, организирана от ямболските читалища „Умение-2003” и „Диана-1944”, бе посветена на 70-годишнината от победата над хитлерофашизма, Деня на Европа и Европейската седмица на младежта. Фестивалът се провежда за шеста поредна година и е без конкурсен характер. Тази година той бе „оцветен” от изпълненията на възпитаници на Национално училище за музикални и сценични изпълнители „Христина Морфова” – Стара Загора, шампионите от ямболския клуб по спортни танци „Тандем”, лъчезарните момичета от вокална група „Усмивки” към Обединен детски комплекс-Ямбол с ръководител Виолета Величкова и рокаджията Тодор Калчев. Много колоритни бяха и изпълненията на участниците във формациите на НЧ „Диана-1944” - красивите манекени и модели, певицата Лилия Бахчеванова, както и хип-хоп група „Angels”с ръководител Благовеста Панайотова.


четвъртък, 7 май 2015 г.

ФЕСТИВАЛ ЗА РУСКА ПОПУЛЯРНА ПЕСЕН И ТАНЦ


По повод 70 години от победата над хитлерофашизма и 9 май - Ден на Европа

НЧ "Умение-2003" и НЧ "Диана-1944" организират Фестивал за руска популярна песен и танц - на 9 май, от 11 часа, гр. Ямбол, ул. Йордан Йовков 34 (до "Парахода")

БЛАГОТВОРНА ГОТВАРНИЦА НА ОТКРИТО В ЯМБОЛ

НЧ "Умение-2003" - гр. Ямбол с финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта по Националната програма за младежта, подпрограма "Младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативи" организира Благотворна готварница на открито за гражданите на Ямбол, посветена на Деня на Европа - 9 май, от 12.00 часа, ул. Йордан Йовков 23