четвъртък, 11 декември 2014 г.

ОИЦ-ЯМБОЛ СЪБРА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЧИТАЛИЩА ОТ ОБЛАСТ ЯМБОЛ

ОИЦ-ЯМБОЛ СЪБРА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЧИТАЛИЩА ОТ ОБЛАСТ ЯМБОЛ

11.12.2014
Днес, в офиса на Областен информационен център - Ямбол (ОИЦ-Ямбол) читалищни дейци от общини в област Ямбол, се включиха в информационна среща на тема: „Роля и възможности за читалищата през периода 2014-2020 г.".
Събитието беше организирано съвместно от ОИЦ-Ямбол и Регионален експертно консултантски и информационен център „Читалища", (РЕКИЦ) Ямбол.
Мария Никова, управител на ОИЦ-Ямбол представи възможностите на читалищата за кандидатстване с проектни предложения през новия програмен период 2014-2020 г.
Силвия Бакалова, експерт в ОИЦ-Ямбол запозна читалищните дейци с Национална стратегията за учене през целия живот, в която на читалищата е отредена ключова роля като центрове предоставящи възможности за неформално и самостоятелно учене за личностно и професионално израстване. В Стратегията читалищата са представени като пример за устойчива културно-просветна институция със специфична мисия да съхраняват и развиват традиционните ценности на нацията, да осигуряват възможности за самостоятелно учене и да бъдат активен фактор за осъществяване на дейности за учене през целия живот в местните общности.
По време на срещата бяха представени две добри практики от реализирани проекти на читалище „Просвета - 1910" - село Тенево и читалище „Умение" град Ямбол.
Иванилина Йовчева представител на РЕКИЦ „Читалища" акцентира върху основните задължения и отговорности на народните читалища и възможностите за представяне на предложения за тяхното бъдещо развитие пред Министерството на културата.
За пореден път ОИЦ-Ямбол събра читалищни дейци за по-успешно сътрудничеството и дискутиране на възможностите за развитие на просветните организации чрез финансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове.
ОИЦ - Ямбол е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

За допълнителна информация:
Мария Никова
Управител на ОИЦ
Тел.: 046/620189