Устав

УСТАВ
на сдружение с нестопанска цел
ЧИТАЛИЩЕ „УМЕНИЕ 2003”

ГЛАВА I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Сдружение с нестопанска цел Читалище “Умение 2003“ е юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейността си в съответствие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел/ЗЮЛНЦ/, Закона за Народните Читалища /ЗНЧ/, Конституцията и останалото законодателство в Република България и този Устав.
Чл.2. Сдружението осъществява дейностите си ПОД НАИМЕНОВАНИЕ - Сдружение с нестопанска цел Читалище „Умение 2003” със СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС гр.Ямбол, ул.”Александър Стамболийски” 14 ет.3 и по-нататък за краткост ще се нарича „ЧИТАЛИЩЕТО”.
Чл.3. Сдружението се регистрира пред съдебните органи, като юридическо лице с нестопанска цел за ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ и се вписва в ЦЕНТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР при Министерство на правосъдието.
Чл.4. Читалището е независима, неполитическа, доброволна и културно-просветна организация. В неговата дейност могат да участват всички физически лица без оглед на ограничения на възраст и пол, политически и религиозни възгледи и етническо самосъзнание.
Чл.5. Приоритет в работата на читалището е духовното, културното и социалното приобщаване на населението, взаимодействие между етнокултурните общности, укрепване на българските културни и исторически традиции и национална идентичност, утвърждаване на междуетническата толерантност и културното мноогобразие, популяризиране на доброволчеството и възпитаване на гражданско самосъзнание. 
Чл.6. Читалището като неделима част от своите цели има и работата с подрастващите, младите хора, работещите, пенсионерите, хората с увреждания, както и обособени по различен признак социални групи.
Чл.7. Името на Читалището е „УМЕНИЕ 2003” и ще се изписва върху всички бланки, кореспонденции и реклами.
Чл.8 Читалището се създава за неопределен срок от време.
Чл.9 Читалището чества като свой празник 24 май - Ден на славянската писменост и култура.
Чл.10.(1). Читалището се изгражда и функционира при спазване на следните принципи:
- Доброволност на членството;
- Равнопоставеност на членовете;
- Изборност и мандатност на ръководните органи и длъжности;
- Прозрачност, отчетност и контрол при разпореждане с членски внос, финансови средства и активи;
- Координираност, взаимодействие и подкрепа между членовете на читалището;
- Контрол на членовете върху дейността му;
-  Съгласуваност при подготовката и провеждането на прояви от регионален и национален мащаб.
 (2) В своята дейност читалището се ръководи от настоящия Устав и решенията на Общото събрание.

ГЛАВА II
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Чл.11. Читалището си поставя следните цели за задоволяване потребностите на гражданите, свързани със:
1. Развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователната дейност в населеното място, където осъществява дейността си;
2. Запазване на обичаите и традициите на българския народ;
3. Разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата;
4. Възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание;
5. Осигуряване на достъп до информация;
6. Насърчаване и усъвършенстване на творческите възможности и талант.
7. Повишаването на квалификацията и информираността на всички звена от обществено - политическия, социално - икономическия и културния живот;
8. Предоставяне условия за обучение и развитие на възможно най-широк кръг потребители, включително групи и отделни граждани  в неравностойно положение, от различни етноси и религия,  хора с увреждания, социално слаби, безработни, зависими, младежи и деца.
9.  Подпомагане реалното въвличане на децата и младите хора в обществените процеси чрез развитие на техния личностен, творчески и граждански потенциал.
10.  Стимулиране активния живот и участието на хора от третата възраст в обществените процеси като работи заедно с и за тях.
11.  Съдействие за създаване на благоприятна среда за обмен на знания и опит между поколенията.
12.  Стимулиране и установяване доброволчеството като ценност и като форма за идентифициране, огласяване и посрещане на различните нужди на обществото. Привличане и мотивиране гражданите за полагане на доброволен труд.
13. Подпомагане развитието на гражданската, екологичната и политическата култура и за повишаването на информираността на гражданите за съдържанието и механизмите за техните права и свободи;
14.  Активно участие в развитието на местни структури за борба с безработицата и социалното неравенство.
15.  Предоставяне условия  за обучение,  развитие и  интеграция на хората с увреждания, на тяхната, трудова и социална адаптация, придобиване на умения за самостоятелен живот, рехабилитация, арт-терапия, запознаване с културното наследство в страната, посещения на културни мероприятия, организирането на мероприятия с публична изява, като фестивали, концерти, спектакли, пленери, художествени изложби и други такива.
16. Създаване и поддържане на  електронни информационни мрежи и условия за публичен достъп до глобалното общество и информационните технологии и работата за преодоляване на информационното неравенство, чрез интернет комуникации, уеб библиотеки и придобиване на умения за работа с компютри и програмни продукти;  събиране, разпространяване и популяризиране на  знания за родния край и за достижения на ямболски творци.
Чл.12.(1).За постигане на поставените цели читалището извършва дейности като:
1. Уреждане и поддържане на библиотеки, читални, фото-, фоно-, филмо- и видеотеки, както и създаване и поддържане на електронни информационни мрежи;
2. Развиване и подпомагане на любителското художествено творчество;
3. Организиране на школи, кръжоци, курсове, клубове, кино- и видеопоказ, празненства, концерти, чествания и младежки дейности;
4. Събиране и разпространяване на знания за родния край;
5. Създаване и съхраняване на музейни колекции съгласно Закона за културното наследство;
6. Предоставяне на компютърни и интернет услуги.
7. Извършване на консултантска, преводаческа, издателска, информационна и друг вид дейности.
8. Извършване на дейност със социална насоченост в сферата на физическата култура и спорта, здравеопазване, училища и детски градини, както и екологично образование.
9. Разработване проекти за бъдещото развитие на читалището  в областта на културата, социалните услуги и заетостта, младежките дейности, информационните технологии, културния туризъм, защитата на околната среда и биологичното разнообразие, опазване на културно - историческото наследство, спорта, на основата на идеи от обществена значимост.
10. Предоставяне на социални услуги за деца, младежи и възрастни, организиране на професионално обучение, семинари, курсове, дискусии и други подобни образователни мероприятия, насочени към

повишаване нивото на познанията, управленските  умения на читалищния екип, държавните  и общински институции, бизнеса, отделни граждани.
(2) Читалището може да развива и допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната му дейност, в съответствие с действащото законодателство, като използва приходите от нея за постигане на определените в устава цели. Народните читалища не разпределят печалба.
Чл.13 Читалището няма право да предоставя собствено или ползвано от тях имущество възмездно или безвъзмездно:
1. за хазартни игри и нощни заведения;
2. за дейност на нерегистрирани по Закона за вероизповеданията религиозни общности и юридически лица с нестопанска цел на такива общности;
3. за постоянно ползване от политически партии и организации;
4. на председателя, секретаря, членовете на настоятелството и проверителната комисия и на членовете на техните семейства. 
Чл. 14. (1) Читалището може да се сдружава в читалищни съюзи за постигане на своите цели, за провеждане на съвместни дейности и инициативи при условията и по реда на ЗНЧ.
(2) Читалището може да се сдружава в мрежи от организации с нестопанска цел в обществена полза за провеждане на съвместни дейности и инициатици при условията и по реда на ЗЮЛНЦ и ЗНЧ.  

ГЛАВА III
ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.15 (1). Членовете на читалището са индивидуални, колективни и почетни.
(2) Индивидуалните членове са български граждани. Те биват действителни и спомагателни:
1. действителните членове са лица, навършили 18 години, които участват в дейността на читалището, редовно плащат членски внос и имат право да избират и да бъдат избирани;
2. спомагателните членове са лица до 18 години, които нямат право да избират и да бъдат избирани; те имат право на съвещателен глас.
(3) Колективните членове съдействат за осъществяване целите на читалищата, подпомагат дейностите, поддържането и обогатяването на материалната база и имат право на един глас в общото събрание. Колективни членове могат да бъдат:
1. професионални организации;
2. стопански организации;
3. търговски дружества;
4. кооперации и сдружения;
5. културно-просветни и любителски клубове и творчески колективи.
(4) Почетни членове могат да бъдат български и чужди граждани с изключителни заслуги за читалището.

ГЛАВА ІV
УСТРОЙСТВО, УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 16. Органи на читалището са общото събрание, настоятелството и проверителната комисия.
Чл. 17. (1) Върховен орган на читалището е общото събрание.
(2) Общото събрание на читалището се състои от всички членове на читалището, имащи право на глас.
Чл. 18. (1) Общото събрание:
1. изменя и допълва устава;
2. избира и освобождава членовете на настоятелството, проверителната комисия и председателя;
3. приема вътрешните актове, необходими за организацията на дейността на читалището;
4. изключва членове на читалището;
5. определя основни насоки на дейността на читалището;
6. взема решение за членуване или за прекратяване на членството в читалищно сдружение;
7. приема бюджета на читалището;
8. приема годишния отчет до 30 март на следващата година;
9. определя размера на членския внос;
10. отменя решения на органите на читалището;
11. взема решения за откриване на клонове на читалището след съгласуване с общината;
12. взема решение за прекратяване на читалището;
13. взема решение за отнасяне до съда на незаконосъобразни действия на ръководството или отделни читалищни членове.
(2) Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на читалището.
 Чл. 19. (1) Редовно общо събрание на читалището се свиква от настоятелството най-малко веднъж годишно. Извънредно общо събрание може да бъде свикано по решение на настоятелството, по искане на проверителната комисия или на една трета от членовете на читалището с право на глас. При отказ на настоятелството да свика извънредно общо събрание, до 15 дни от постъпването на искането проверителната комисия или една трета от членовете на читалището с право на глас могат да свикат извънредно общо събрание от свое име.
(2) Поканата за събрание трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждането му и кой го свиква. Тя трябва да бъде получена срещу подпис или връчена не по-късно от 7 дни преди датата на провеждането. В същия срок на вратата на читалището и на други общодостъпни места в общината, където е дейността на читалището, трябва да бъде залепена поканата за събранието.
(3) Общото събрание е законно, ако присъстват най-малко половината от имащите право на глас членове на читалището. При липса на кворум събранието се отлага с един час. Тогава събранието е законно, ако на него присъстват не по-малко от една трета от членовете при редовно общо събрание и не по-малко от половината плюс един от членовете при извънредно общо събрание.
(4) Решенията по чл. 14, ал. 1, т. 1, 4, 10, 11 и 12 се вземат с мнозинство най-малко две трети от всички членове. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите членове.
(5) Две трети от членовете на общото събрание на народното читалище могат да предявят иск пред окръжния съд по седалището на читалището за отмяна на решение на общото събрание, ако то противоречи на закона или устава.
(6) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2009 г.) Искът се предявява в едномесечен срок от узнаването на решението, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
Чл. 20. (1) Изпълнителен орган на читалището е настоятелството, което се състои най-малко от трима членове, избрани за срок до 3 години. Същите да нямат роднински връзки по права и съребрена линия до четвърта степен.
(2) Настоятелството:
1. свиква общото събрание;
2. осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;
3. подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет на читалището и утвърждава щата му;
4. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на читалището;
5. назначава секретаря на читалището и утвърждава длъжностната му характеристика.
(3) Настоятелството взема решение с мнозинство повече от половината на членовете си.
Чл. 21. (1) Председателят на читалището е член на настоятелството и се избира от общото събрание за срок до 3 години.
(2) Председателят:
1. организира дейността на читалището съобразно закона, устава и решенията на общото събрание;
2. представлява читалището;
3. свиква и ръководи заседанията на настоятелството и председателства общото събрание;
4. отчита дейността си пред настоятелството;
6. сключва и прекратява трудовите договори със служителите съобразно бюджета на читалището и въз основа решение на настоятелството.
Чл. 22 (1) Секретарят на читалището:
1. организира изпълнението на решенията на настоятелството, включително решенията за изпълнението на бюджета;
2. организира текущата основна и допълнителна дейност;
3. отговаря за работата на щатния и хонорувания персонал;
4. представлява читалището заедно и поотделно с председателя.
(2) Секретарят не може да е в роднински връзки с членовете на настоятелството и на проверителната комисия по права и по съребрена линия до четвърта степен, както и да бъде съпруг/съпруга на председателя на читалището.
Чл. 23. (1) Проверителната комисия се състои най-малко от трима членове, избрани за срок до 3 години.
(2) Членове на проверителната комисия не могат да бъдат лица, които са в трудовоправни отношения с читалището или са роднини на членове на настоятелството, на председателя или на секретаря по права линия, съпрузи, братя, сестри и роднини по сватовство от първа степен.
(3) Проверителната комисия осъществява контрол върху дейността на настоятелството, председателя и секретаря на читалището по спазване на закона, устава и решенията на общото събрание.
(4) При констатирани нарушения проверителната комисия уведомява общото събрание на читалището, а при данни за извършено престъпление - и органите на прокуратурата.
Чл. 24. Не могат да бъдат избирани за членове на настоятелството и на проверителната комисия, и за секретари лица, които са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер.
Чл. 25 Членовете на настоятелството, включително председателят и секретарят, подават декларации за конфликт на интереси при условията и по реда на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. Декларациите се обявяват на интернет страницата на съответното читалище.

ГЛАВА V
ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ

Чл. 26. Имуществото на читалището се състои от право на собственост и от други вещни права, вземания, ценни книжа, други права и задължения.
Чл. 27. (1) Читалищата набират средства от следните източници:
1. членски внос;
2. културно-просветна и информационна дейност;
3. субсидия от държавния и общинските бюджети;
4. наеми от движимо и недвижимо имущество;
5. дарения и завещания;
6. други приходи.
(2) Размерът на годишния членски внос е 50 стотинки.
Чл. 28. (1) Предложенията за годишната субсидия за читалищата по общини, нормативите и механизмът за нейното разпределяне се разработват от Министерството на културата съгласувано с областните администрации и общините.
(2) С решение на общинския съвет читалищата могат да се финансират допълнително над определената по ал. 1 субсидия със средства от собствените приходи на общината.
(3) Гласуваната от общинския съвет субсидия за народните читалища, определена на основата на нормативи и по реда на ал. 2, не може да се отклонява от общината за други цели.
Чл.29. При недостиг на средства за ремонта и поддръжката на читалищна сграда средствата се осигуряват от общинския съвет.
 Чл. 30. (1) Читалищата не могат да отчуждават недвижими вещи и да учредяват ипотека върху тях.
(2) Движими вещи могат да бъдат отчуждавани залагани, бракувани или заменени с по-доброкачествени само по решение на настоятелството.
Чл. 31. Недвижимото и движимото имущество, собственост на читалищата, както и приходите от него не подлежат на принудително изпълнение освен за вземания, произтичащи от трудови правоотношения.
 Чл.32. (1) Читалищното настоятелство изготвя годишния отчет за приходите и разходите, който се приема от общото събрание.
(2) Отчетът за изразходваните от бюджета средства се представя в общината, на чиято територия се намира читалището.
Чл. 33. (1) Председателите на народните читалища на територията на съответната община ежегодно в срок до 10 ноември представят на кмета предложения за своята дейност през следващата година.
(2) Кметът на общината внася направените предложения в общинския съвет, който приема годишна програма за развитие на читалищната дейност в съответната община.
(3) Програмата по ал. 2 се изпълнява от читалищата въз основа на финансово обезпечени договори, сключени с кмета на общината.
(4) Председателят на читалището представя ежегодно до 31 март пред кмета на общината и общинския съвет доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на програмата по ал. 2 и за изразходваните от бюджета средства през предходната година.
(5) Докладите по ал. 4 на читалищата на територията на една община се обсъждат от общинския съвет на първото открито заседание след 31 март с участието на представителите на народните читалища - вносители на докладите.

ГЛАВАVІ
ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 34. (1) Читалището може да бъде прекратено по решение на общото събрание, вписано в регистъра на окръжния съд. То може да бъде прекратено с ликвидация или по решение на окръжния съд, ако:
1. дейността му противоречи на закона, устава и добрите нрави;
2. имуществото му не се използва според целите и предмета на дейността на читалището;
3. е налице трайна невъзможност читалището да действа или не развива дейност за период две години. В тези случаи министърът на културата изпраща сигнал до прокурора за констатирана липса на дейност на читалище;
4.не е учредено по законния ред;
5. е обявено в несъстоятелност.
(2) Прекратяването на читалището по решение на окръжния съд може да бъде постановено по искане на прокурора. направено самостоятелно или след подаден сигнал от министъра на културата
Чл.35. Читалищното сдружение, в което е членувало прекратеното читалище, не може да претендира за разпределянето на имуществото на това читалище.

ГЛАВА VІІ
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.36.Читалище „Умение 2003г” има свои символи и печат, приети от Учредителното събрание на читалището. 
Печатът е елипсовиден. По цялата обиколка на елипсата са разположени 12 звезди и надписи: в горната част „ЧИТАЛИЩЕ”, а в долния „УМЕНИЕ 2003.” В средата на елипсата е изобразена буква „У” с вписана звезда. До него е изобразена отворена книга и устремен женски профил с прихлупена шапка, символизиращи изначалния стремеж на хората към придобиване на умения и познания, особено необходими в новото време на Европейска интеграция. Това е символа на читалището.

Настоящият Устав на Сдружение с нестопанска цел Читалище „Умение 2003“ е съобразен с изискванията на нормативните разпоредби на ЗНЧ, ЗЮЛНЦ.
Промените в устава са приети на Общото събрание на Сдружението, проведено на 19.10.2015г.


Председател: Петьо Анастасов

Няма коментари:

Публикуване на коментар