четвъртък, 14 януари 2016 г.

ФГУ ПОДКРЕПИ АПЕЛА КЪМ FATF ЗА РЕВИЗИЯ НА ПРЕПОРЪКА 8

Форум Гражданско Участие, част от който е и Читалище "Умение-2003",  се присъедини към апела на широка международна коалиция от неправителствени организации, които се стремят да противодействат на налагането на прекалени рестрикции за третия сектор.
Апелът е адресиран към Financial Action Task Force (FATF – Работна група за финансово действие), която е междуправителствен орган, създаден през 1989 г. Основата му дейност е да поставя стандарти и да насърчава ефективното изпълнение на правни, регулаторни и оперативни мерки с цел борба с „прането на пари”, финансирането на терористични дейности и т.н., като разработва и отправя Препоръки.
Коалицията от НПО се обръща към FATF с настояването да стартира процес за ревизия на своята Препоръка 8.
Препоръка 8 се базира на недоказаното предположение, че целият неправителствен сектор е особено уязвим към финансови злоупотреби, свързани с тероризма. Препоръката определя целия сектор като високорисков и това има определени негативни последствия за НПО, включително финансови рестрикции (напр. създаване на  специални механизми за контрол на паричните потоци към и от НПО, задължителни банкови гаранции и т.н.)
Съгласно текста на писмото на Коалицията от НПО, Препоръка 8, която към момента определя всички НПО като „особено уязвими” следва да бъде редактирана по следния начин: „В случай че някои НПО бъдат определени като „уязвими”, към тях ще бъде прилаган целенасочен подход. Държавите следва да прилагат мерки за намаляване на риска, само ако такъв риск бъде идентифициран и само към НПО, които са в риск.”
Подробна информация за членовете и дейността на международната коалиция, както и за апела към FATF, може да бъде намерена на сайта й.

Няма коментари:

Публикуване на коментар